Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

ŠPERKOVNICE

Vaše cena 1 300 Kč
Vaše cena 560 Kč
Vaše cena 350 Kč

» Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Záruka se nevztahuje na opotřebené zboží způsobené obvyklým užíváním, na vady, které vznikly při nesprávném používání zboží a na vady, které vznikly během živelných pohrom. 

Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (deformaci působením vnější síly), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a poškození vzniklé nesprávným používáním výrobku. Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do zboží třetí osobou. Vada vzniklá v důsledku chybně či neúplně zadaných informací kupujícím v objednávkovém formuláři, se jako důvod reklamace neuznává (naléhavě upozorňujeme, abyste věnovali měření velikosti Vašich prstů zvýšenou pozornost a pečlivost).                               

Reklamace vad zakázky musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy Miroslava Kobernová, Havanská 2811/7, 390 05 Tábor 5. Kupující je povinen na svoje náklady zaslat dotčený výrobek (snubní nebo zásnubní prsten), včetně písemného vyrozumění o důvodu uplatňované reklamace, čísla objednávky a dokladu o zaplacení ve vhodném přepravním obalu na uvedenou adresu, kde bude dále postoupen reklamačnímu řízení. K reklamaci je nutné zaslat zpět kompletní zakázku. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada zkoumána ani uznána a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.                                                                                                                             

Oprávněnost reklamace bude posouzena a o způsobu vyřízení bude zákazník vyrozuměn emailem. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je prodávající povinen o tom kupujícího vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Pokud podmínky pro výměnu nebo vrácení zboží nebudou dodrženy, bude kupujícímu původní zboží zasláno na jeho náklady zpět.

NDZhZmE1M